Regulamin

Wstęp
Każdego użytkownika serwisu obowiązuje poniższy regulamin.

Zasady ogólne
Korzystanie z serwisu ImgUP.ovh jest zupełnie darmowe.
Użytkownicy zobowiązują się do dodawania plików zgodnych z regulaminem i prawem obowiązującym w ich kraju, a także zgodnych z ogólnie przyjętymi normami etycznymi.
Pliki dodane przez Użytkowników będą usuwane z serwera po upływie 30 dni od daty dodania w przypadku dodania pliku bez rejestracji konta. Użytkownicy posiadający konto w serwisie nie mają takiego ograniczenia.
Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za pliki, które użytkownicy dodadzą na serwer.
Właściciel serwisu dokłada wszelkich starań aby serwis był bezpieczny i przyjazny dla użytkowników, jednak nie bierze odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z jego użytkowania.
właściciel serwisu okresowo sprawdza, czy przesłane pliki graficzne nie naruszają przepisów prawa. W przypadku wykycia takich plików bedą one kasowane bez konieczności informowania użytkownika.
Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści reklam jakie pojawiają się w jego serwisie. Za treści reklam odpowiadają agencje reklamowe.
Każda nowa wersja regulaminu obowiązuje od momentu jego publikacji.


Preambuła
Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Właściciel serwisu ustala niniejszym Regulamin.

§1. Definicje
1. „Serwis” , „ImgUP.ovh” serwis internetowy dostępny pod adresem http://ImgUP.ovh/
2. „Plik”, „materiał” jest to kady plik graficzny (jpg, gif, png, bmp) zamieszczony przez użytkownika na serwerze.
3. „Użytkownik” każda pojedyncza osoba, która zamieszcza, zamieściła bądź korzysta z plików zawartych w serwisie ImgUP.ovh.
4. „Usługodawca” firmy bądź instytucje, które dostarczają swoje usługi serwisowi ImgUP.ovh.
5. „Użytkowanie” dystrybucja, dalsze przekazywanie, oglądanie, wyświetlanie oraz kopiowanie i zapisywanie na własnym komputerze.
7. „Panel Użytkownika” zamknięta część Serwisu, dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
§2. Treści zabronione
1. Zamieszczanie poniższych plików jest niezgodne z naszym regulaminem:
- materiały pornograficzne,
- materiały niezgodne z prawem twojego kraju oraz międzynarodowym prawem ze szczególnym uwzględnieniem przepisów obowiązujących w USA, Francji oraz Polsce,
- materiały nawołujące do przemocy,
- materiały o treściach nazistowskich, antysemickich, rasistowskich, nawołujące do homofobii czy agresji wobec jakiejkolwiek istoty na świecie,
- materiały chronione prawami autorskimi, których to praw nie ma osoba zamieszczająca,
- materiały zarażone, zainfekowane bądź zawierające tak zwany „złośliwy kod”, które mogą wywoływać niepożądane działania na komputerze osoby trzeciej,
- materiały z przestępstw, rozbojów, włamań itp.,
- materiałów o charakterze reklamowym oraz spamu.
2. Serwis zastrzega sobie prawo do modyfikowania oraz usuwania plików dodanych na serwer.

§3. Usuwanie Plików
Usunięcie Plików przez właściciela serwisu jest dopuszczalne w kilku niżej wymienionych przypadkach.
1. Jeśli Plik narusza postanowienia zawarte w Regulaminie Serwisu.
2. Gdy minął okres przechowywania Pliku określony na stronach Serwisu.
3. Gdy zostały udowodnione prawa autorskie do pliku, bądź Plik został zgłoszony jako rażący czyjąś godność osobistą.
4. W przypadkach losowych (utrata danych podczas zmiany serwera, awarie techniczne itp.)

§4. Zastrzeżenia
1. Właściciel serwisu może nie usuwać pliku bez podania uzasadnionej przyczyny przez zgłaszającego i/lub udowodnienia praw autorskich do pliku przez zgłaszającego.
2. Właściciel zastrzega sobie prawo do:
- skasowania plików bez podania przyczyny i bez uprzedzenia,
- zmiany Regulaminu bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników,
- zmiany okresu przechowywania Plików podanego na stronach Serwisu,
- kopiowania i przechowywania Plików Użytkownika dla potrzeb archiwizacji, przenoszenia lub udostępnienia Plików na wyraźny nakaz organów ścigania.

§5. Odpowiedzialność
1. ImgUP.ovh nie ponosi odpowiedzialności za pliki zamieszczone przez użytkowników.
2. Za wszelkie szkody wynikające z użytkowania pliku jest odpowiedzialny użytkownik, który go zamieścił.
3. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści reklam jakie pojawiają się w Serwisie. Za treści reklam odpowiadają agencje reklamowe.

§6. Działanie serwisu
Właściciel serwisu ze swojej strony dokłada wszelkich starań aby serwis działał prawidłowo, jednak są pewne ustępstwa.
1. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu serwisu wynikające z następujących przypadków:
- awarie spowodowane przez usługodawców (dostawców usług teleinformatycznych, awarie prądu, serwerów itp.),
- awarie spowodowane w wyniku ingerencji osób trzecich (włamania, kradzieże itp.),
- wojny, klęski żywiołowe lub inne przypadki losowe.
2. Wyjątkiem są „Przerwy techniczne”, o których Właściciel w miarę możliwości z wyprzedzeniem będzie informował Użytkowników Serwisu.

§7. Odszkodowanie
1. Użytkownik jest zobowiązany do poniesienia kosztów związanych z szkodami, które mogą wyniknąć w przypadku użytkowania pliku dodanego przez niego.
2. Użytkownik jest zobowiązany do poniesienia kosztów związanych z ewentualnymi odszkodowaniami lub procesami sądowymi wynikającymi z zamieszczenia przez niego pliku na serwerach ImgUP.ovh.
3. Użytkownik będzie zobowiązany wypłacić odszkodowania dla właściciela serwisu w przypadku gdy pliki przez niego dodane uniemożliwią skuteczne działanie Serwisu bądź będą stanowiły zagrożenie dla jego działania.

§8. Przerwy techniczne
1. ImgUP.ovh zastrzega sobie prawo do przerw technicznych podczas, których część lub całość serwisu może nie być dostępna dla użytkowników.
2. Przerwy techniczne mają na celu usprawnienie pracy serwisu, jego aktualizacje, bądź stworzenie kopii zapasowej.
3. Przerwy techniczne, które są wynikiem działania właściciela serwisu będą w miarę możliwości wcześniej zapowiadane.

§9. Prywatność
1. Serwis nie przekazuje danych użytkownika do innych celów jak statystyczne czy konieczne do dokonania płatności (opcja dostępna w przyszłości).
2. Dane statystyczne są wykorzystywane przez właściciela serwisu i ew. udostępniane w części dla partnerów serwisu.
3. W przypadku naruszenia przez użytkownika zasad regulaminu jego dane mogą zostać odtajnione i udostępnione do wglądu dla organów ścigania.
4. Pozostałe kwestie prywatności reguluje osobny dokument nazwany Polityką Prywatności.

§10. Procedury prawne
1. W przypadku celowych działań, które mają uniemożliwić działanie Serwisu bądź naruszyć jego integralność zostaną wszczęte procedury prawne mające na celu zatrzymanie oraz ukaranie sprawców.
2. Wszystkie operacje przeprowadzane na serwerze są zapisywane w postacie logów, które mają na celu ujęcie ewentualnych sprawców czynów karanych.
3. Logi oraz inne potrzebne informacje będą przekazane odpowiednim organom śledczym w uzasadnionych przypadkach zgodnie z postanowieniami zawartymi w Polityce Prywatności oraz innych punktach Regulaminu Serwisu czy też przepisach prawnych obowiązujących w danym kraju.

§11. Warunki korzystania
1. Korzystanie z usług świadczonych poprzez serwis ImgUP.ovh jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników. Niektóre z usług oferowanych przez Serwis są odpłatne (opcja dostępna w przyszłość) a o konieczności poniesienia opłaty Użytkownik zostanie za każdym razem poinformowany.
2. Każdy Użytkownik korzysta z usług świadczonych poprzez serwis ImgUP.ovh na własną odpowiedzialność.
3. Prawidłowe korzystanie z pełni usług świadczonych w ImgUP.ovh jest możliwe wyłącznie przy pomocy podłączonego do internetu komputera klasy PC, Mac lub podobnego urządzenia umożliwiającego korzystanie z sieci Internet, wyposażonego w system operacyjny (np. Linux, Mac OS, Windows lub podobny) oraz przeglądarkę internetową (np. Firefox, Opera, Safari lub podobną).

§12. Postanowienia końcowe
1. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Serwisu. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem skorzystania przez niego z Serwisu.
2. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Serwisu oraz dostarczany nieodpłatnie Użytkownikowi, a także na każde jego żądanie.

Edit or resize any image by clicking the image preview
Edit any image by touching the image preview
You can add more images from your computer or add image URLs.
You can add more images from your device, take a picture or add image URLs.
Uploading 0 image (0% complete)
The queue is being uploaded, it should take just a few seconds to complete.
Upload complete
Uploaded content added to . You can create a new album with the content just uploaded.
Uploaded content added to .
You can create an account or sign in to save this content into your account.
No image have been uploaded
Some errors have occured and the system couldn't process your request.
    or cancelcancel remaining
    Note: Some images couldn't be uploaded. learn more
    Check the error report for more information.
    JPG PNG BMP GIF 6 MB